Nota prawna

informacje prawne

1. Prezentacja strony.

Informacje prezentowane na tej stronie nie mogą zastąpić porady lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się o poradę lekarską.

Zespół ośrodka nie składa się z lekarzy. Podane informacje nie mają na celu diagnozowania, zapobiegania ani leczenia. W żadnym wypadku nie można ponosić odpowiedzialności za witrynę lub autorów.

Checkfood uczestniczy w różnych programach partnerskich i czasami otrzymuje prowizję od sprzedaży dokonanej na niektórych stronach dostępnych za pośrednictwem znajdujących się na nich linków. Ta witryna uczestniczy także w programie Amazon EU Associates Program, programie partnerskim mającym na celu umożliwienie witrynom zarabiania pieniędzy poprzez tworzenie linków do Amazon.fr.

Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy witryny są informowani checkfood-pl.com tożsamość różnych interesariuszy w kontekście jego wdrażania i monitorowania:

Menedżer publikacji : EXP4 – 20 rue du Champ Fleur – 44840, Les Sorinières
Menedżer publikacji jest osobą prawną.
Webmaster : EXP4 – 20 rue du Champ Fleur – 44840, Les Sorinières
Gospodarz : o2switch – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand
Autorzy: informacje prawne zostały wygenerowane i udostępnione przez Subdelirium SubDelirium

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny checkfood-pl.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki korzystania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane przez użytkowników serwisu checkfood-pl.com dlatego też zachęca się je do regularnych konsultacji z nimi.

Niniejsza witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. O przerwie spowodowanej konserwacją techniczną może jednak zdecydować E X P4, który wówczas podejmie próbę przekazania użytkownikom z wyprzedzeniem daty i godziny interwencji.

Strona checkfood-pl.com jest regularnie aktualizowany przez E X P4. W ten sam sposób informacje prawne można modyfikować w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług.

Strona checkfood-pl.com ma na celu dostarczanie informacji na temat całej działalności firmy.

E X P4 stara się zapewnić na stronie checkfood-pl.com informacje tak dokładne, jak to możliwe. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to spowodowane przez nią samą, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie checkfood-pl.com podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje pojawiające się na stronie checkfood-pl.com nie są wyczerpujące. Są one udostępniane z zastrzeżeniem zmian, jakie nastąpiły od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w związku z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i podrabianie.

mi

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody: E X P4.

Każde nieuprawnione użycie witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

E X P4 nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny. checkfood-pl.com, a powstałe albo na skutek użycia sprzętu niespełniającego specyfikacji wskazanych w pkt. 4, albo na skutek pojawienia się błędu lub niezgodności.

mi checkfood-pl.com

Do dyspozycji użytkowników dostępne są interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). E X P4 zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają obowiązujące we Francji ustawodawstwo, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach tekst E, fotografia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 2004 r. , 1995.

Podczas korzystania z witryny checkfood-pl.com, mogą być zbierane: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik wszedł na stronę checkfood-pl.com, dostawca usług internetowych użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku E X P4 zbiera dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę. checkfood-pl.com. Użytkownik podaje te informacje z pełną znajomością stanu faktycznego, zwłaszcza gdy samodzielnie je wprowadza. Jest on następnie przekazywany użytkownikowi witryny checkfood-pl.com obowiązku lub nieudzielenia tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnej i podpisany wniosek, do którego należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, ze wskazaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika serwisu checkfood-pl.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Dopiero hipoteza wykupu E checkfood-pl.com.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. .

Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Linki hipertekstowe i pliki cookies.

Strona checkfood-pl.com zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą E X P4. Jednak E

Nawigacja na stronie checkfood-pl.com może spowodować instalację plików cookies na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z poruszaniem się komputera po witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji w serwisie, a także umożliwienie różnorodnych pomiarów ruchu.

Odmowa instalacji pliku cookie może spowodować brak dostępu do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookies:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzi (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność.
Ustaw Reguły przechowywania na: Użyj niestandardowych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookies.

W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

9. Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny checkfood-pl.com podlega prawu francuskiemu. Jurysdykcję wyłączną przyznają właściwe sądy w Paryżu.

10. Główne przepisy, których to dotyczy.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca zaufania do gospodarki cyfrowej.

11. Słowniczek.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się, korzystając z ww. serwisu.

Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).